KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Nowym Sączu - informacje.

   A D R E S:
33-301 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

 

    KONTAKT:
Telefon: (0-18) 415-30-00

 

    http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/

 

    P L A C Ó W K I:

 

Placówka Straży Granicznej w Muszynie
Adres: 33-370 Muszyna, ul Piłsudskiego 119
Tel.: (0-18) 471-05-00

 

Placówka Straży Granicznej w Piwnicznej Zdroju
Adres: 33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Nadbrzeżna 29
Tel.: (0-18) 414-15-00

 

Placówka Straży Granicznej w Szczawnicy
Adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowa 16
Tel.: (0-18) 448-43-00

 

Placówka Straży Granicznej w Sromowcach Wyżnych
Adres: 34-443 Sromowce Wyżne
Tel.: (0-18) 26-28-720

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 

z dnia 16 maja 2006 r.

 

w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

 

(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

 

§ 2. 1. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

2. O zamiarze wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych - jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

3. Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób wykonujących zawód przewoźnika zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich.

 

§ 3. 1. Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem polowania.

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 416 oraz z 1992 r. Nr 58, poz. 294).

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

<<< powrót